ZE WZGLĘDU NA CHARAKTERNOŚĆ WINA PET-NAT 2020, MOŻNA JE KUPIĆ WYŁĄCZNIE Z ODBIOREM OSOBISTYM, A ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ ILOŚĆ PRODUKCJI, OBOWIĄZUJE LIMIT 1 BUTELKA NA OSOBĘ/ZAMÓWIENIE.

Szukaj

Regulamin

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod marką winnicaprzybyslawice.pl jest Marcin Litwa z siedzibą w Krakowie pod adresem: Wodzinowskiego 4, 31-309 Kraków, NIP 6751282887.
 2. Marcin Litwa posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I/53/B/5/2020 z dnia 11.03.2020 r. wydane przez Wójta Gminy Zielonki, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony pod adresem: ul. Zamkowa 28, 32-088 Przybysławice, tel.: 502 450 092, e-mail: info@winnicaprzybyslawice.pl, (dalej Sklep).

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z witryny pod adresem winnicaprzybyslawice.pl;
 2. Witryna – witryna internetowa pod adresem winnicaprzybyslawice.pl;
 3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej winnicaprzybyslawice.pl;
 5. Towar – znajdujące się w asortymencie Sklepu produkty oferowane z wykorzystaniem Witryny;
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli rezerwacji towaru przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

§3 Postanowienia ogólne i informacja prawna

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówień składanych z wykorzystaniem witryny winnicaprzybyslawice.pl służącej prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Zielonki wskazanego w §1 ust. 2.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Witryny;
  • b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu,
  • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem witryny pod adresem winnicaprzybyslawice.pl realizowanych ze Sklepu;
  • d) zasady zawierania Umów sprzedaży między Klientem a Marcinem Litwą z wykorzystaniem witryny pod adresem winnicaprzybyslawice.pl.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Korzystanie z witryny pod adresem winnicaprzybyslawice.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  • b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu winnicaprzybyslawice.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. W odniesieniu do wskazanych w Witrynie artykułów alkoholowych zawarcie umowy sprzedaży następuje w Sklepie z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, a zamówienie składane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Witryny realizowane jest ze Sklepu i z wykorzystaniem wyłącznie znajdującego się w nim asortymentu.

§4 Zasady korzystania z Witryny

 1. Korzystanie z Witryny możliwe jest po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji, poprzez wpisanie wszystkich niezbędnych danych w ramach składanego zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Witryny. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Witryna wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Użytkownika Witryna wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Marcin Litwa zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Użytkownika.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Użytkownika. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na Witrynie.
 4. Marcin Litwa może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • b) dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
  • c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Marcina Litwę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Marcina Litwy.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Marcin Litwa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) korzystania ze Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  • b) korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Marcina Litwy;
  • c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • d) korzystania ze Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Witryny należy wejść na stronę internetową winnicaprzybyslawice.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Marcinem Litwą a Użytkownikiem.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu odbioru przedmiotu zamówienia,
 5. Akceptacja Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność, że w przypadku skorzystania z usługi firmy kurierskiej odbiór przedmiotu zamówienia od kuriera nastąpi osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Użytkownik zobowiązuje się, że odbiór Towaru nastąpi przez osobę trzeźwą.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Marcinem Litwą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów włożonych do koszyka. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje zamówienie nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie w formacie PDF.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Marcina Litwy wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty ceny przez Klienta.

§6 Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik może osobiście odebrać Towar w Sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej). W ramach tego pełnomocnictwa firma UPS lub FEDex jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska UPS i FEDex zapewniają, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia, z ograniczeniem do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Użytkownik jest informowany w chwili składania zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem spedycyjnym. O kosztach dostawy i obowiązujących promocjach oraz naliczanych rabatach Użytkownik jest informowany za pośrednictwem odpowiednich komunikatów wyświetlanych czasie składania Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.
 5. Wraz z Towarem Użytkownikowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia poprawnego złożenia Zamówienia przez Użytkownika. O przewidywanym terminie dostawy Użytkownik zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 7. Wydanie Towaru Użytkownikowi następuje w momencie jego odbioru w Sklepie albo wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli przedstawicielowi firmy kurierskiej, z którą Marcin Litwa ma podpisaną umowę. Użytkownik oświadcza, że z chwilą złożenia zamówienia upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 8. Kurier zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności Użytkownika w chwili odbierania Towaru.
 9. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. Kurier odmówi wydania towaru również osobom, w stosunku do których weryfikacja ich wieku ze względu na przeszkody natury faktycznej nie jest możliwa.
 10. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 8, Marcin Litwa złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszone o poniesione przez Marcina Litwę koszty dostawy Towaru.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

§7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w witrynie winnicaprzybyslawice.pl
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Użytkownika.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Użytkownik musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:
  • a) gotówką osobiście w Sklepie
  • b) przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego firmy.
  • c) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
 8. Marcin Litwa zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Użytkowników, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 9. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Marcin Litwa zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 10. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 11. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.

§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Marcina Litwy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie Towaru przez Użytkownika. W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej termin liczy się od odebrania Towaru przez Użytkownika od przedstawiciela firmy kurierskiej. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Marcin Litwa, Wodzinowskiego 4, 31-309 Kraków.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  • a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • c) świadczenie usług, jeżeli Marcin Litwa wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od umowy;
  • d) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Winnica Przybysławice, Marcin Litwa, Zamkowa 28, 32-088 Przbysławice.
 5. Jeżeli Towar Zwracany jest przez Użytkownika wysyłkowo, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy czym Marcin Litwa zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
 8. Zwrot płatności otrzymanych od Użytkownika dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności). W przypadku zapłaty gotówką, na wniosek Użytkownika zwrot następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, Marcin Litwa nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów.

§9 Reklamacje dotyczące towarów

 1. Marcin Litwa jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@winnicaprzybyslawice.pl. Marcin Litwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres Winnica Przybysławice, Marcin Litwa, Zamkowa 28, 32-088 Przybysławice.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Użytkownika.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  2. Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
 7. Marcin Litwa wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów w rozumieniu ustawy z 23.09.2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie.

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Marcin Litwa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marcina Litwę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Marcin Litwa, Wodzinowskiego 4, 31-309 Kraków, bądź w drodze elektronicznej na adres info@winnicaprzybyslawice.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.
 5. Marcin Litwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od chwili jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

§11 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Witryny, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Marcin Litwa
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się w Witrynie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Marcin Litwa, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Marcin Litwa.
 2. Marcin Litwa przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Marcina Litwę także w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
  • a) przetwarzanie danych osobowych przez Marcina Litwę z siedzibą w Krakowie w celu przesyłania treści handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności
  • b) otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności
  • c) przekazanie wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail Marcinowi Litwie w celu przesyłania przez nią treści handlowych na zasadach określonych w polityce prywatności.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.winnicajura.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zalogowaniem się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Sklepu internetowego, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu internetowego i możliwość składania zamówienia.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych powstałych pomiędzy Marcin Litwa a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wersja 14.3 (Kraków, 20 lipca 2021 roku)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt